Productbeschrijving

Clean Like a Pro Sanitair Reiniger 1L

5,40

Uitstekende periodieke ontkalker/reiniger op het gehele
sanitair gebied. Verwijdert onmiddellijk kalkaanslag, urinesteen
en roest op de meest doelmatige wijze. Het product reinigt
afvoerleidingen en vergroot de diameter van de buizen. Dit
voorkomt verstopping en slechte geuren. Voor toepassing op
kunststoffen dient men deze vooraf op bestendigheid te testen.
Niet schadelijk voor septische putten.

 

 

Beschrijving

Gebruiksadvies
Perfect te gebruiken voor tegelwanden, wastafels, bad en
douchecabines, bidets, toiletpotten en urinoirs. Aanbrengen
d.m.v. spuitdopje, sponsje of zachte borstel. Enkele seconden
laten inwerken, daarna met koud water naspoelen. Bij het
reinigen van afvoerputjes, verwijder het rooster en giet 50
ml in de afvoer. Het afvoergat en rooster schoonmaken, het
rooster terugplaatsen en naspoelen met water. Het product
reinigt de afvoeren en laat slechte geuren meteen verdwijnen.
Het product doet meer dan enkel en alleen schoonmaken. Let
op: dit product beslist niet gebruiken op natuursteen.

 

Veiligheid informatie

Extra informatie

Info

Ook te bestellen voor particulieren.
Bij grote aantallen contact opnemen met de cleaning pro voor kortingen.
Doos 12 , €61,56
5% Korting

Formaat

1 Liter

Waarschuwing

GEVAAR Kan bijtend zijn voor metalen. Schadelijk bij
inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/
oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA
INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde
kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen
of afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te
vermijden. Inhoud/verpakking afvoeren naar industriële
verbrandingsinstallatie.
Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/
EG betreffende detergentia: < 5 % niet-ionogene

oppervlakte-actieve stoffen; parfums (LINALOOL, ALPHA-
ISOMETHYL IONONE, CITRONELLOL).

Gevaarlijke bestanddelen:
Isotridecanol, ethoxylated, fosforzuur, 2-butoxyethanol